Magyar Agrárkamara Vidékfejlesztési Minisztérium Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal Új Magyarország Vidékfejlesztési Program Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal EU
  |   Login

JFGK 6. A sertések azonosítása és nyilvántartása

A követelmények célja

Állat-egészségügyi és élelmiszer-biztonsági okokból alapvető fontosságú a sertésszállítások nyilvántartása, azonosíthatósága és nyomon követhetősége.

Mire vonatkozik az ellenőrzés?

Az ellenőrző hatóság azt vizsgálja, hogy a gazdálkodó eleget tett-e a tenyészet bejelentési kötelezettségének, az előírtaknak megfelelően vezeti-e az állatmozgás-nyilvántartást, rendelkezésre állnak-e az állatmozgás-nyilvántartással összhangban a szállítólevelek, illetve az állatok jelölése az ENAR szabályai szerint történt-e. Az utóbbi esetben ellenőrzi a jelölőkalapács használatára vonatkozó hatósági engedély meglétét is.

Követelmények

 • Tenyészet bejelentési kötelezettség
  Tenyészet létesítését, a sertéstartás megkezdését vagy megszüntetését, továbbá bármely bejelentett adatban bekövetkezett változást be kell jelenteni az országos adatbázis felé.
 • Az állatmozgás-nyilvántartás vezetése
  A tenyészetbe érkező, illetve az azt elhagyó sertésekről az előírtaknak megfelelően állatmozgás- nyilvántartást kell vezetni.
  Az állatmozgás-nyilvántartás adatait legalább három évig, illetve a három éven belül indított tartás esetén a tartás kezdetétől kell megőrizni.
 • A sertés szállítólevél használata
  Az állattartónak, illetve az állat szállítójának gondoskodnia kell arról, hogy az állatokat szállításkor érvényes sertés szállítólevél kísérje.
  A sertés szállítólevelet és az egyéb ENAR-bizonylatokat három évig, illetve később indított tartás esetén a tartás kezdetétől kell megőrizni és az ellenőrzés során be kell mutatni az ellenőrzést végző személynek.
 • A sertések jelölése
  A sertéseket a jobb fülben elhelyezett, tenyésztési hatóság által engedélyezett ENAR-füljelzővel kell megjelölni, ha az állat elhagyja a tenyészetet.
  Önálló tenyészetből hazai vágóhídra történő szállításkor az állatok jelölése jelölőkalapács használatával is történhet.

Tenyészet bejelentésével kapcsolatos kötelezettségek

A tenyészettel kapcsolatos bejelentési kötelezettségnek az útmutatóban (elérhető: www.enar.hu) szereplő TIR nyomtatványokon tíz napon belül kell eleget tenni. Önálló tenyészetek esetében a megyei ENAR-koordinátor, megyei körzetek esetében az illetékes hatósági állatorvos ellenjegyzésével köteles az állattartó a bejelentést megtenni. (Magyarázat 1.)

A bejelentéseket a TIR Útmutató által meghatározott címre kell eljuttatni.
A sertés-ENAR rendszer (Magyarázat 2.) üzemeltetését a megyei kormányhivatalok Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Igazgatóságán működő ügyfélszolgálati irodák segítik.
A bejelentés alapján az országos adatbázisban valamennyi tenyészet vonatkozásában az alábbi adatok nyilvántartásba vételére kerül sor:

 • a tenyészet kódja és levelezési címe;
 • az állattartó ügyfél-regisztrációs száma;
 • a tenyészethez tartozó tartási hely(ek) azonosítója, a tartási helyek további adatai (cím, kapacitás), a tartott fajok;
 • a tenyészet típusa, minősítése és besorolása;
 • önálló tenyészet esetében az ENAR felelős neve és elérhetősége;
 • megyei körzetbe sorolt tenyészet esetén a körzet kódja;
 • az illetékes állat-egészségügyi hatóság azonosítója.

A tenyésztési vagy a megyei állat-egészségügyi hatóság, az állattartó kérésére, az országos adatbázisban nyilvántartott, saját tenyészetével kapcsolatos adatokról hatósági bizonyítványt állít ki.

Az állatmozgás-nyilvántartás vezetésével kapcsolatos kötelezettségek:

Az állatmozgás-nyilvántartásban a gazdálkodónak az alábbi adatokat kell feltüntetnie:

 • a tenyészetbe érkezett és az onnan kikerült állatok számát, valamint azonosítóját vagy származási tenyészetkódját;
 • a sertés szállítólevél sorszámát;
 • beérkezés és kiszállítás esetén a küldő vagy fogadó tenyészet kódját, megnevezését és a szállítás időpontját;
 • a szállított állatok korcsoportját (malac választásig, legfeljebb három hónapos süldő, hízó, tenyésztésbe vett sertés).

Az állatmozgás-nyilvántartásra vonatkozóan formai megkötés nincs. Az állatmozgás-nyilvántartás elektronikus formában is vezethető, amennyiben a gazdálkodó biztosítani tudja, hogy az az ellenőrzés során kinyomtatva is megtekinthető legyen.

A gazdálkodónak gondoskodnia kell arról, hogy az állatmozgás-nyilvántartás az előírt tartalommal állandóan rendelkezésre álljon, valamint az ellenőrzésre jogosult hatóság képviselője számára a szükséges információkat és adatokat hozzáférhetővé kell tennie. Az ellenőrzés tényét az ellenőrzést végző személy az aláírásával és az ellenőrzés időpontjának megjelölésével igazolja.

Az állatmozgás-nyilvántartást és az ellenőrzésről készült jegyzőkönyveket legalább három évig - illetve a három éven belül indított tartás esetén a tartás kezdetétől - kell megőrizni.

A sertés szállítólevél használatával kapcsolatos kötelezettségek

A szállítólevél egy (1. kép: Sertés szállítólevél) szigorú számadású, sorszámozott nyomtatvány. A kiszállító tenyészet ENAR felelősének kell négy példányban kiállítania. A képen a szállítólevél 2012-ben bevezetett új formája látható, a korábbi szállítólevél nyomtatványok azonban továbbra is használhatók, a készlet kifogyásáig. Amennyiben a szállított állatok azonosítói nem férnek el a szállítólevélen, úgy ki kell tölteni egy ugyancsak négypéldányos szállítólevél pótlapot is.
A szállítólevél és a pótlap a hagyományos tömb mellett elektronikus formájában is elérhető. A kitöltési utasítások az ENAR honlapon (enar.hu) találhatók meg. (Magyarázat 3.)

A négypéldányos sertés szállítólevél és pótlap 1. példánya szolgál a kiszállítás bejelentésére, a 2. és 3. példány a sertéseket kíséri a szállítás során, és ezek közül a 2. példányon kell jelenteni a beérkezést, az utóbbi pedig az érkeztetőnél marad. A 4. példány alapvetően a megyei körzetbe sorolt tenyészetek esetében játszik szerepet, a kiszállító állattartónál marad.

A sertés szállítások bejelentését az adatbázishoz önálló tenyészetben az állattartó által kijelölt ENAR-felelős, megyei körzetbe sorolt tenyészet esetén a körzet kijelölt kapcsolattartó állatorvosa köteles megtenni. Az állatok tenyészetből való távozását, illetve az oda történő érkezésüket a sertés-szállítólevélen és a sertés-szállítólevél pótlapon kell jelenteni az ENAR Útmutató által meghatározott címre. A sertések mozgását (a tenyészetbe történő beérkezést, illetve annak elhagyását) 7 naptári napon belül kell jelenteni. A szállítólevél adatainak valódiságát a kiszállító és beérkeztető tenyészet ENAR felelőse aláírásával igazolja.
A sertés szállítólevelet három évig, illetve később indított tartás esetén a tartás kezdetétől kell megőrizni és az ellenőrzés során be kell mutatni.

Az élő állatok belföldi szállításának állat-egészségügyi szabályairól szóló 87/2012. (VIII. 27.) VM rendelet tartalmazza a belföldi állatszállítások előírásait. (Magyarázat 4.)

A jelöléssel kapcsolatos kötelezettségek

A sertéseket a jobb fülben elhelyezett (2. kép: ENAR füljelzőveljelölt sertések csoportja) a tenyésztési hatóság által engedélyezett ENAR-füljelzővel kell megjelölni. (Magyarázat 5.)

A továbbtartásra kiszállított, illetve a tenyészetben tenyésztési vagy állat-egészségügyi előírás alapján jelölésre kötelezett sertéseket sárga műanyag füljelzővel kell megjelölni. A vágóhídra szánt sertéseket fém vagy fehér műanyag füljelzővel kell megjelölni.

Önálló tenyészetekben hazai vágóhídra történő szállításkor a lapocka tájékon végzett jelölőkalapáccsal történő jelölés is megengedett.

A sertéseket legkésőbb a születési tenyészet elhagyásának napján kell megjelölni. Önálló tenyészetekben a kijelölt ENAR felelős, megyei körzetbe sorolt tenyészetekben a kijelölt kapcsolattartó állatorvos jogosult a jelölésre.
A sertéseket az alábbi esetekben kell megjelölni:

 • az állat tenyészetből történő kiszállítását megelőzően;
 • importált (az EU területén kívülről származó) állat esetében a karanténból, vagy a fogadó tenyészetből történő kiszállítást megelőzően;
 • amennyiben az állat-egészségügyi okból indokolt;
 • szükség esetén tenyésztési célból. Nem kell megjelölni a sertéseket:
 • ha a vágóhíd és a tenyészet azonos tartási helyen van, és a vágóhídon kizárólag erről a tartási helyről származó sertéseket vágják le;
 • ha az állat-egészségügyi hatóság zárt vágást rendel el.

Amennyiben az importból (az EU területén kívülről) származó egyedek 5 napon belül levágásra kerülnek, azokat nem kell átjelölni.

A más EU tagállamból származó sertést nem kötelező átjelölni. Amennyiben az állattartó a sertéseket mégis átjelöli, annak minden költsége az állattartót terheli. A kiesett füljelző helyett új füljelző behelyezése abban az esetben szükséges, ha az egyed elhagyja a tenyészetet.

Tilos

A sertés azonosítása és nyilvántartása során az alábbiak nem megengedettek:

 • A sertések TIR-ben nem regisztrált tenyészetben vagy tartási helyen történő tartása.
 • Jelöletlen sertés szállítása.
 • Nem engedélyezett füljelző használata.
 • A füljelzők szándékos eltávolítása, megrongálása, illetve olvashatatlanná tétele.
 • A sertések szállítólevél nélküli szállítása, a szállítólevél adatainak meghamisítása.
 • Megyei körzetbe sorolt tenyészetek esetén a jelölőkalapács használata.
 • Külföldre történő sertésszállítás esetében a jelölőkalapács használata.

Tippek

 • Ne felejtse el, hogy az új tenyészet bejelentése csak abban az esetben fogadható el, ha egyidejűleg legalább egy hozzá tartozó tartási helyet és az ott tartott kocák számát is bejelentik.
 • Fordítson figyelmet arra, hogy önálló tenyészetek esetében a megyei ENAR koordinátor állatorvos, megyei körzetbe sorolt tenyészetek esetében a hatósági állatorvos aláírása szükséges a bejelentőlapon.
 • Az állatmozgás-nyilvántartását vezesse naprakészen! Az érvényes szabályozás szerint, amennyiben egy tenyészethez több sertés tartási hely is tartozik, a nyilvántartást vezetheti a tenyészetre összevontan.
 • Önálló tenyészet esetében a füljelzők és a bizonylatok megrendeléséről időben gondoskodjon!
 • Megyei körzetbe sorolt tenyészet esetében feltétlenül értesítse az állatok szállításáról kapcsolattartó állatorvosát!
 • Gondoskodjon arról, hogy az állatok jelölése, a szállítólevél kiállítása és a szükséges igazolások rendben megtörténjenek!
 • A sertés szállítólevelek pontos, precíz kitöltése elengedhetetlen, ezért ügyeljen arra is, hogy:
  • az ENAR felelős aláírása ne hiányozzon;
  • a szállítás valós dátuma fel legyen tüntetve a szállítólevélen;
  • a fülszám intervallum vagy a fülszám megadása helyesen történjen;
  • a fogadó, illetve a kiszállító tenyészet tenyészetkódját helyesen tüntesse fel.
 • Gondoskodjon arról, hogy az állatok szállítása engedélyezett szállítójárművel történjen!

További információ

Az ENAR-ral kapcsolatos tudnivalók hozzáférhetők:

 • ENAR Útmutató letölthető a www.enar.hu címen;
 • Egyéb információk elérhetők a www.enar.hu és http://portal.nebih.gov.hu/friss-hirek címen;
 • Telefonon, levélben az ENAR központi ügyfélszolgálati irodáján 1525 Budapest, Pf. 30, Telefon: 06 (1) 3463-488, 06 (1) 3463-486, 06 (1) 3463-487, Fax: 06 (1) 3463-554, e-mail: enarufsz@enar.hu
 • A megyei kormányhivatalok Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Igazgatóságán működő ügyfélszolgálatnál;
 • Megyei körzetbe sorolt tenyészet esetén a kijelölt kapcsolattartó állatorvosnál.

www.kolcsonosmegfeleltetes.hu

Az ENAR-ral kapcsolatban egyéb információ elérhető:

 • A NÉBIH, Állattenyésztési Igazgatóságán.

1. kép

3. kép

4. kép

Jogszabályi hivatkozások

EU jogszabály

A Tanács 2008. július 15-i 2008/71/EK irányelve a sertések azonosításáról és nyilvántartásáról
Követelmény: 3, 4, 5. cikk

Hazai jogszabály

A tartási helyek, a tenyészetek és az ezekkel kapcsolatos egyes adatok országos nyilvántartási rendszeréről szóló 119/2007. (X. 18.) FVM rendelet
10.§ (4) bekezdése;

A sertések jelöléséről, valamint Egységes Nyilvántartási és Azonosítási Rendszeréről szóló 116/2003. (XI. 18.) FVM rendelet
3.§; 7.§; 8.§; 9.§; 17.§; 21.§; 26.§;

A Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Központ (MgSzH Központ) közleménye a füljelző teszt során elfogadott, a sertés ENAR-ban igényelhető füljelzők közzétételéről

Tipikus hibák

 • A bizonylatokat pontosan kitöltik, de a központi ENAR-adatbázishoz történő elküldésükről már nem gondoskodnak.
 • Nem minden esetben reagálnak a súlyos hibát visszaigazoló bizonylatokra. (Általában már figyelmeztető hiba esetén is szükséges korrigálni a tévesen közölt, ill. pótolni a hiányzó adatokat!)
 • Az állatmozgás-nyilvántartó mellékletét képző sertés szállítólevél hiányzik, illetve hibásan vagy hiányosan kerül kitöltésre.
 • A gazdálkodó a szállítóleveleket nem őrzi meg 3 évre visszamenőleg.
  (A szállítólevelet, az adatbázis naprakészen tartása érdekében abban az esetben is ki kell állítani, amikor az előírások szerint nem szükséges a sertések megjelölése – pl. ha a vágóhíd és a tenyészet, ahonnan a sertések származnak, azonos tartási helyen található és más tenyészetből beszállítás nem történik, illetve zárt vágás elrendelésekor.)
 • Az állatmozgás-nyilvántartás nem áll rendelkezésre, vagy azt nem a jogszabályi előírásoknak megfelelően vezetik, illetve a gazdálkodó nem tudja azt 3 évre visszamenőleg bemutatni.

2. kép

Magyarázat

MAGYARÁZAT 1.

Az állat-egészségügyi hatóság az előírt feltételek biztosítása esetén a száz vagy annál több sertést tartó üzemeket önálló, a száz sertésnél kisebb létszámú üzemeket megyei körzetbe sorolt tenyészetként kezeli. A megyei körzetbe sorolt tenyészetben a megyei kapcsolattartó állatorvos, míg az önálló tenyészetben az állattartó, vagy az általa megbízott ENAR felelős látja el az ENAR feladatokat.

MAGYARÁZAT 2.

A sertés-ENAR (sertések Egységes Nyilvántartási és Azonosítási Rendszere) egy európai uniós és hazai jogszabályokon alapuló országos számítógépes nyilvántartási rendszer. A sertés ENAR keretében történik a sertések jelölése, a sertés szállítólevél kiállítása, az állatok mozgásának bejelentése az országos adatbázis felé, továbbá a szállításokkal, a füljelzőkkel és a nyomtatványokkal kapcsolatos információk nyilvántartása. Az állatok jelölése, az állatmozgások nyilvántartása, valamint az ezekkel kapcsolatos adatok központi adatbázisban történő tárolása lehetővé teszi az élelmiszerlánc-biztonsági szempontból meghatározó szerepet játszó állatmozgás nyomon követést.

MAGYARÁZAT 3.

A korábban csak tömbös formában létező sertés ENAR bizonylatok nagy része elektronikus formában is megtalálható, ill. letölthető a www.enar.hu oldalról. Részletes információkat ugyancsak ezen a honlapon érhetnek el. Az elektronikusan letölthető bizonylatok mellett a korábban beszerzett tömbös bizonylatok továbbra is használhatók, de új rendelést ezekre a bizonylatokra a NÉBIH már nem fogad.

MAGYARÁZAT 4.

A belföldi állatszállításokat a korábbiakkal ellentétben a szolgáltató (magán) állatorvosok indítják és engedélyezik. A belföldi állatszállításokkal kapcsolatban a legfontosabb kötelezettségek:

 • az állatokat fogadó tenyészet tartója a szállítást megelőző huszonnégy órával a járási hivatalt értesíti a továbbtartási célú állatszállításról,
 • a feladó tenyészet állattartója kitölti és átadja a rendelet 1. számú mellékletét képező „Állattartó nyilatkozata” dokumentum egy példányát (3. kép: Állattartó nyilatkozata),
 • az állattartó nyilatkozata a kiállítást követő 3 napig érvényes,
 • a szolgáltató állatorvos, az állatok és az azonosító okmányok ellenőrzését követően az „Állategészségügyi bizonyítvány a gazdaságból” dokumentumot tölti ki (4. kép: Állatorvosi bizonyítvány),
 • a szállítólevélen fel kell tüntetni az állatorvosi bizonyítvány számát, a kitöltési dátumot, a szolgáltató állatorvos aláírását és kamarai pecsétjének számát,
 • az állatorvosi bizonyítvány a kiállítástól számított 48 óráig érvényes.

MAGYARÁZAT 5.

Az ENAR füljelző a tenyésztési hatóság által engedélyezett, ENAR-számot tartalmazó jelölőeszköz.
Ez egyszeri felhasználású és tartós, anyaga állat- és környezetbarát, valódisága és eredetisége jól megállapítható, számozása pedig jól olvasható.
A megrendelő tenyészet besorolása szerint létezik kisüzemi és nagyüzemi füljelző, felhasználási módja szerint pedig továbbtartásra szánt állat jelölésére, illetve vágóhídra szállított állat jelölésére alkalmazható füljelző.
A jóváhagyott füljelzők listája az ENAR honlapján megtekinthető.

Formanyomtatványok

TIR jogosultság regisztráció
TIR Jogosultság útmutató
Impresszum Oldaltérkép Jogi nyilatkozat © Nemzeti Agrárgazdasági Kamara 1994-2013